Biståndsenheten

Biståndsenheten är en enhet som sorterar under sociala avdelningen. Ansvarig nämnd är socialnämnden. Verksamheten bedrivs i en organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter.

 

Biståndsenheten arbetar med i stort sett sju huvudområden:

  • Barn – och ungdomsärenden
  • Missbruk
  • Ekonomiskt bistånd
  • Familjerättsärenden
  • Ärenden enligt alkohollagstiftning och skuldsaneringslagen
  • Alkohol- och drogförebyggande verksamhet
  • Biståndsbedömning i området funktionshinder och äldreomsorg

Alla inom enheten har rådgivning i sin befattning.

Biståndsenheten handlägger alla ärenden som gäller ekonomisk hjälp, vård och behandling av barn och ungdomar, vård och behandling av alkohol- eller narkotikamissbrukare samt handläggning av familjerättsliga frågor, ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service (LSS) för personer med funktionshinder och äldre. Under enhetens område sorterar en fristående familjerådgivning. I biståndsenhetens arbetsområde ingår uppsökande och förebyggande arbete.

Huvuduppgifterna är alltså att hjälpa enskilda med försörjningsstöd, hjälp med missbruksproblem, familjeproblem, familjejuridiska frågor, familjehem, adoptioner, insatser för personer med funktionshinder och äldre mm.


Publicerad: 2014-07-01 18:02. Ändrad: 2014-07-01 18:02.