Upphävande byggnadsplan Porsiedet 1:8

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status:

Samråd pågår mellan 29:de maj och 11:e juni 2018. 

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar att upphäva byggnadsplan Porsiedet 1:8 m fl – Förslag till byggnadsplan för fritidshusbebyggelse (25-P84/26) från 1984. Planen omfattar ett område med angiven markanvändning för bostadsbebyggelse/fritidshusbostäder, grönområde, vattenområde samt hamnändamål.

 

Planhandlingarna har tagits fram av Jokkmokks kommun. Till samrådsshandlingarna hör Planbeskrivning och Plankarta.

Planen upprättas med begränsat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

 

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 11:e juni 2018. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2018:322.


Publicerad: 2018-05-28 15:35. Ändrad: 2018-05-28 15:44.