Detaljplan för del av Nyborg

fastigheterna KYRKOSTADEN 1:696, 1:668 och 1:667 inom Jokkmokks kommun.

Status:

Granskning pågår mellan den 4:e april och 25:e april 2017.

 

  Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra förskoleverksamhet inom området. Detaljplanen medger även att området fortsatt kan nyttjas för bostäder eller kontor. 

 Nyborg ortofoto

Planhandlingarna har tagits fram av Jokkmokks kommun under hösten 2016 och början av 2017. Planen har varit ute på samråd under perioden 2017-02-08 - 2017-02-27. Inkomna yttranden har därefter sammanställts i en samrådsredogörelse och planhandlingarna har bearbetats inför granskning. Till granskningshandlingarna hör Samrådsredogörelse, Planbeskrivning och Plankarta.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget 

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan kan du lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 25:e april 2017. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med planens diarienr 2016:1124.  


Publicerad: 2017-02-07 15:00. Ändrad: 2017-04-03 13:59. Ansvarig: Sara Hellis