Detaljplan för del av Kvarteret Tranan

Kyrkostaden 1:694 m.fl. Jokkmokks kommun

Status:

Samhällsbyggarnämnden har 2017-04-20 antagit detaljplan för del av KVARTERET TRANAN (Kyrkostaden 1:694 m.fl), Jokkmokks kommun.

Sammanträdesprotokoll beslut

 

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet berör ett mindre industriområde i sydvästra delen av Jokkmokks tätort. Detaljplanens syfte är att utöka kvarteret Tranan österut och söderut för att möjliggöra expansion av befintlig verksamhet. I gällande detaljplan åtskiljs kvarteret Tranan och kvarteret Skatan av en parkremsa. Denna tas bort och införlivas i den nya markanvändningen Z – verksamheter. Det gör även det parkområde som i gällande plan inhyser elledningsstråket. 

 

Planhandlingarna har tagits fram MAF Arkitektkontor på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till granskningshandlingarna hör Samrådsredogörelse, Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Att överklaga beslutet

För att beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslutet tillkännagivits.

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 16:e maj 2017.
Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till Länsstyrelsen för prövning.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.

 


Publicerad: 2017-02-07 15:12. Ändrad: 2017-04-26 14:45. Ansvarig: Sara Hellis