Detaljplan för del av Kvarteret Tranan

Kyrkostaden 1:694 m.fl. Jokkmokks kommun

Status:

Samråd pågår mellan den 8:de februari och 1:a mars 2017. 

 

Planens syfte

Det aktuella förslaget handlar om att utöka kvarteret Tranan österut och söderut för att möjliggöra industriexpansion av befintlig verksamhet. I gällande detaljplan åtskiljs kvarteret Tranan med kvarteret Skatan av en parkremsa. Denna tas bort och kvarteret Tranan och Skatan sammankopplas till ett kvarter.

 

 Planhandlingarna har tagits fram MAF Arkitektkontor på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till planhandlingarna hör Planbeskrivning och Plankarta.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 1:a mars 2017. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2016:1123.


Publicerad: 2017-02-07 15:12. Ändrad: 2017-02-07 15:16.

 

Socialtjänstens Blogg

Länk till Facebook Jokkmokk