Detaljplan för del av Kvarteret Tranan

Kyrkostaden 1:694 m.fl. Jokkmokks kommun

Status:

Granskning pågår mellan den 17:de mars och 7:e april 2017.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet berör ett mindre industriområde i sydvästra delen av Jokkmokks tätort. Detaljplanens syfte är att utöka kvarteret Tranan österut och söderut för att möjliggöra expansion av befintlig verksamhet. I gällande detaljplan åtskiljs kvarteret Tranan och kvarteret Skatan av en parkremsa. Denna tas bort och införlivas i den nya markanvändningen Z – verksamheter. Det gör även det parkområde som i gällande plan inhyser elledningsstråket. 

 

Planhandlingarna har tagits fram MAF Arkitektkontor på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till granskningshandlingarna hör Samrådsredogörelse, Planbeskrivning och Plankarta.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 7:e april 2017. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2016:1123.


Publicerad: 2017-02-07 15:12. Ändrad: 2017-02-07 15:16.

 

Socialtjänstens Blogg