Förebyggande verksamhet

Kommunen arbetar förebyggande med krisberedskap, exempelvis genom att identifiera risker och sårbarheter i de egna verksamheterna och inom kommunens geografiska område.

Genom att göra detta kan rätt åtgärder sättas in för att minska risken för att allvarliga händelser ska inträffa. Kommunen arbetar även med krisövningar, utbildning och planering för olika typer av händelser så som omfattande elavbrott, dammhaveri och kriser i dricksvattenförsörjningen. Det gör att kommunens krisledning är förberedd om en kris skulle inträffa och kan hantera den på ett bra sätt med så få konsekvenser som möjligt.
 
Risk- och sårbarhetsanalys
Vart fjärde år ska kommunen genomföra en risk- och sårbarhetsanalys, som sedan ska revideras varje år. Länsstyrelsen gör varje år en uppföljning för att se till att detta efterlevs. I risk- och sårbarhetsanalysen bedöms sannolikhet och konsekvens för olika kriser, sårbarheter i kommunens verksamheter beskrivs och kommunens förmåga att hantera olika händelser bedöms. Kommunen arbetar även med specifika risk- och sårbarhetsanalyser för viss verksamhet, exempelvis dricksvattenförsörjningen.
 
Plan för hantering av extraordinära händelser
Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser antogs av kommunfullmäktige i juni 2013. Där beskrivs hur kommunen leder krishantering, politikens roll vid kris, hur samverkan med andra kommuner och myndigheter genomförs, informationshantering, hur ofta krisledningen ska övas med mera. Avdelningar och kommunala bolag har egen planering för hur kriser i de egna verksamheterna ska hanteras.


Publicerad: 2014-07-01 16:18. Ändrad: 2014-07-01 16:19.