Krishantering

Vad är en kris? En kris är en händelse som avviker från det normala, drabbar många människor och stora delar av samhället samt innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Det är viktigt att samhället har en god krisberedskapsförmåga och därmed kan förebygga och hantera sådana händelser.

Jokkmokks krisledning

I Jokkmokk finns beredskapen på flera nivåer. Kommunala avdelningar och bolag har lokala krisledningsgrupper som hanterar oönskade händelser som uppstår i de egna verksamheterna. En central krisledningsgrupp träder i funktion när oönskade händelser växer och blir svåra att hantera för en enskild avdelning. Kriser kan också slå till plötsligt och oväntat. Den centrala krisledningsgruppen är då förberedd för att koordinera krishanteringen mellan kommunens verksamheter och samverka med andra aktörer, så som landstinget, Försvaret, polisen och grannkommuner.

Jokkmokk har också en krisledningsnämnd, bestående av förtroendevalda. Den kan överta ansvaret från andra politiska nämnder om det krävs för hanteringen av krisen.

Jokkmokks kommun är, liksom övriga kommuner i landet, skyldig enligt lag att ha en krisberedskap. Staten har också ett avtal med kommunerna om att dessa ska utföra visst krisberedskapsarbete utöver de grundläggande kraven.

Exempel på kriser

Krissituationer kan uppstå till följd av störningar i viktig infrastruktur som till exempel dricksvattenförsörjning, el och värme. Det kan också handla om smittsamma sjukdomar, svåra olyckor, utsläpp av farliga ämnen och allvarliga skogsbränder. Vissa händelser är kopplade till terrorism, hot och social oro.

Kommunen arbetar med förebyggande verksamheter för att minska sannolikheten för kriser samt mildra konsekvenserna om kriser ändå uppstår.


Publicerad: 2014-07-01 16:13. Ändrad: 2014-07-01 16:14.