Avgifter och regler

Kommunens taxa är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom kommunen.

Avgift

Avgiften baseras procentuellt utifrån hushållets inkomst. Därför är det viktigt att lämna en aktuell inkomstuppgift och även komma ihåg att höra sv sig till skolexpeditionen om en förändring sker. Det kan även vara bra att komma ihåg att hushållets inkomst förändras om man separerar eller blir sambo, oavsett om sambon är vårdnadshavare till ert barn. Ni kan läsa mer om avgiftstaxor och tillämplingsregler här.

Familjer som har en gemensam inkomst över 45 390kr får en sk. "maxtaxa", dvs de ska inte behöva betala mer än 3% per barn av maxtaxan. 

Avgiften betalas i slutet av aktuell månad och tas ut tolv månader per år oavsett om barnen varit lediga eller inte. Vid arbetslöshet och föräldraledighet tas avgift ut med 3/8 av maxtaxans belopp.

Allmän förskola är avgiftsfri. Den som har en ordinarie förskoleplats och deltar i allmän förskola får en reducering av avgiften med 3/8 av maxtaxan.

Inkomstuppgift

Alla skattepliktiga inkomster är också avgiftsgrundande.

Exempelvis:

 • Lön före skatt
 • Föräldrapenning, Sjukpenning eller sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmarknadsstöd eller aktivitetesstöd
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning
 • Pension
 • Livränta
 • Vårdbidrag för barn
 • Ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)
 • övriga skattepliktiga inkomster

Studiemedel & försörjningsstöd är exemepl på avgifter som inte är avgiftsgrundande. 

Har du eget företag eller tjänar pengar under enbart vissa delar av året  kan du istället ange din årsinkomst.

Din inkomstuppgift kan komma att kontrolleras mot arbetsgivare och/eller skatteverket

Obetalda avgifter

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse till fakturamottagren. Om betalning trots inte det sker debiteras inkassoavift. Vid två obetalda barnomsorgsfakturor sker avstängning från verksamheten.


Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2014-07-16 15:09.

Aktuellt

Nytt inkomsttak 2017 för maxtaxan

I enlighet med Skolverket så höjs inkomsttaket i maxtaxan fr.o.m. 1 januari 2017. Det innebär att ny högsta avgiftsgrundande inkomst (hushållets bruttoinkomst per månad) blir 45 390 kr.

Hur mycket kan det kosta?

Nedan följer ett räkneexempel

Familjen Aronsson.

Kim & Lisa har två barn. Elsa, 2 år och Alvin 4 år.

Kim tjänar 23 000kr & Lisa 26 000kr, avgiften för Elsa är 3% av hushållets inkomst och avgiften för Alvin är 2% av hushållets inkomst. Alvin faller in under kategorin "allmän förskola" (för barn mellan 3-5 år) och får därmed en reducering på 3/8-delar.

Kim & Lisas inkomst är tillsammans 49 000kr och därmed över maxtaxans tak på 45 390kr sådärför baseras deras avgift utifrån den

Vi räknar:

Elsa: 45 390kr*3% = 1362kr

Alvin: 45 390kr*2% = 908kr - reducering 340,5kr = 567,5kr

Tillsammans blir det totalt 1929,5kr

Vad räknas som hushåll?

Makar, sammanboende, parterskap eller ensamstående som lever tillsammans med gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress

 

Socialtjänstens Blogg